Any: 1621
Lloc d'origen:
La Cortinada


Descripció:

Isabel Rufona, natural de Segudet i muller de Joan Rufó de la Cortinada, de cinquanta anys d’edat, fou detinguda i jutjada per bruixa durant les corts de 1621. Isabel i la seva filla Peyrona Rufona havien estat assenyalades com a bruixes en la confessió coetànea de Maria Galoxa del Vilaró. Malgrat que la cort havia dictat una sentència interlocutòria de turment en contra seu, Isabel suplicà ésser desterrada per bruixa, essent finalment condemnada al desterro per temps de tres anys, so pena d’ésser penjada.

L’any següent, el seu fill Bartomeu Rufó s’enfrontà a un dels testimonis que havien deposat en l’enquesta recollida contra la seva mare: el seu propi cosí Pere Pal. Tal com explicà el mateix Pere Pal en la seva denúncia presentada a la cort, un dia sortint de l’església, «acostant-se ab mi dit Bertomeu Rufó me amenassà dient: “vós aveu deposat contra de ma mare, oy per aquesta terra que la me aveu de pagar”, y assò digué fent un senyal ab lo peu en la terra y ab molt gran vehemència y còlera».

En un quadern comptable de l’any 1621 s’indica que la Rufona devia al Consell les 25 lliures establertes en la concòrdia pel fet d’haver estat desterrada per bruixa, un deute que requeïa de manera gravosa en els seus familiars. En el mateix quadern, la Rufona consta com a fugitiva.

 
Ref. arxivística:
ANA, TC, 6245; ANA, TC, 3202

Com funciona?

En cada fitxa hi trobareu informació sobre les dones acusades de bruixeria a les Valls d'Andorra i sobre els personatges i esdeveniments més importants, acompanyats de breus extractes i referències documentals. El text de les fitxes conté també un sistema d'enllaços. Clicant sobre el nom d'alguna acusada o esdeveniment important, s'accedeix directament a la la fitxa corresponent. També podeu navegar utilitzant el Núvol, o bé realitzar cerques concretes per paraula clau.