Any: 1629
Lloc d'origen:
Sornàs


Descripció:

Joana Serra àlies Pintada, vídua de Pere Serra de Sornàs, fou detinguda i condemnada per bruixa durant les actuacions de 1629. Només conservem la súplica presentada per Joana a la cort conjuntament amb la vídua Antònia Riba àlies Corneta de Sispony, les quals «cansades de estar en dites presons y per ser dones pobres que no tenen ab què defensar-se», suplicaren ésser desterrades durant el temps que la cort considerés oportú.

Sembla que el desterro fou l’opció adoptada finalment pel tribunal, segons es desprén d’una acta notarial coetània on es fa constar que els béns de Joana havien estat inventariats i posats a l’encant públic per tal de sufragar les 25 lliures que havia de pagar com a desterrada per bruixeria, segons allò estipulat en la concòrdia de 1621.

 
Ref. arxivística:
ANA, TC, 3199; ANA, ASC, doc.751

Com funciona?

En cada fitxa hi trobareu informació sobre les dones acusades de bruixeria a les Valls d'Andorra i sobre els personatges i esdeveniments més importants, acompanyats de breus extractes i referències documentals. El text de les fitxes conté també un sistema d'enllaços. Clicant sobre el nom d'alguna acusada o esdeveniment important, s'accedeix directament a la la fitxa corresponent. També podeu navegar utilitzant el Núvol, o bé realitzar cerques concretes per paraula clau.