Any: 1545


Descripció:

L’aragonés Francisco de Urríes fou bisbe d’Urgell entre els anys 1534-1551. El seu episcopat coincidí amb una actuació contra la bruixeria endegada per les autoritats andorranes l’any 1545, al llarg de la qual un cert nombre de dones foren detingudes i jutjades per bruixes.

El 14 de desembre de 1545 el bisbe Urríes escrivia als cònsols i prohoms d’Andorra desaconsellant-los la condemna de quatre d’aquelles dones, tres de les quals estaven a les presons d’Andorra i una en llibertat sota fiança. El bisbe considerava que aquelles dones eren fràgils i temeroses, fet que les feia susceptibles a la tortura, aconsellant fortificar convenientment els processos i posar l’afer en mans dels veguers i el jutge de les valls, els quals actuarien sota la seva supervisió.

Sembla que la intervenció prudent del bisbe Urríes evità un final luctuós en aquella ocasió, ja que no consta que cap de les dones assenyalades com a bruixes acabessin condemnades pel tribunal. Tanmateix, algunes de les acusades foren detingudes de nou i finalment condemnades pocs anys després, al 1551, coincidint amb la fi de l’episcopat d’Urríes i la intervenció del veguer de la casa de Foix.


«A los virtuosos y amados nuestros, los cónsules y prohomes de nuestras vales de Andorra.

Virtuosos y amados nuestros,

Por relación del veguer y el juge desas nuestras vales de Andorra, y por los precesos que se an hecho, avemos visto como se tienen tres mujeres presas y otra afirmançada; por lo qual no allamos que ellas sean punidas por lo que asta agora paresçe ni enpués de la tortura, espeçialmente mujeres que son frágiles y temerosas, para lo qual es menester que fornezcan más los proçesos para que más enteramente se conozcan sus he-rrores. Y si porviento viéreis de querer acusar las dichas mujeres y que vengan a hazer penitençia de sus delitos, traeréis las informaciones devidas ante los vegueres y juez, quellos arán lo que deven a justicia y razón, y ellos comu-nicarán con nos lo que fuere menester para que se aga recta justiçia.

Nuestro Señor hos guarde como deseáis.

De la Seu de Urgel a los XIIII de diziembre 1545.

Y porque durarán de azer mucho los proçesos, somos de paresçer que se den a fianças las dichas mujeres por evitar los grandes gastos y costas que sorre-creçen, quedando a cargo este negocio a los vegueres y juge.»

 
Ref. arxivística:
ANA, Arxiu de les Set Claus, doc.693

Com funciona?

En cada fitxa hi trobareu informació sobre les dones acusades de bruixeria a les Valls d'Andorra i sobre els personatges i esdeveniments més importants, acompanyats de breus extractes i referències documentals. El text de les fitxes conté també un sistema d'enllaços. Clicant sobre el nom d'alguna acusada o esdeveniment important, s'accedeix directament a la la fitxa corresponent. També podeu navegar utilitzant el Núvol, o bé realitzar cerques concretes per paraula clau.