Any: 1621


Descripció:

A finals de juny de 1621 les autoritats andorranes mantenien detingudes tres dones acusades de bruixeria, les quals havien confessat i assenyalat ja un bon nombre de còmplices. Davant el que es preveia com l’inici d’un intens i costós episodi repressiu, es signà una concòrdia entre el veguer don Alonso del Castillo, el bisbe d’Urgell fra Antoni Pérez i els magnífics cònsols, consellers i Consell de les valls d’Andorra. El dia 2 de juliol de 1621, reunits a la casa del Consell, les autoritats de la terra adoptaren els següents acords:

  • El Consell es comprometia a pagar les despeses de les causes criminals contra homes i dones per crim de bruixeria.
  • Qualsevol persona condemnada a mort, assots o desterro hauria de fer front a un pagament de 25 lliures. Això incloïa també aquelles persones inculpades que decidissin fugir. Els diners obtinguts servirien per eixugar les quantitats bestretes pel Consell per tirar endavant les actuacions judicials.
  • Per absència del jutge ordinari de les valls, el Consell decidí contractar-ne un, establint un salari de 25 lliures mensuals a banda de la despesa.
  • En contrapartida, els veguers autoritza-ren al Consell a nomenar dues persones per participar al seu costat en les causes criminals, i es comprometeren a continuar aquelles causes sense interrupció fins a la sentència definitiva.

Durant els mesos següents, multitud de dones foren detingudes i jutjades per bruixeria pel tribunal de corts andorrà assistit per dos membres del Consell de la terra. A finals d’octubre les autoritats decidiren aixecar les corts i prorrogar les actuacions contra la bruixeria, mantenint vigent la concòrdia signada uns mesos abans i concedint un termini de quinze dies per tal d’enllestir els processos contra algunes de les dones encara empre-sonades. En total, una vintena llarga de dones havien estat desterrades, executa-des, o bé havien fugit de les valls, essent totes elles condemnades al pagament de les 25 lliures estipulades en la concòrdia. Durant les setmanes següents el tribunal seguí processant la resta d’encausades, la majoria de les quals serien alliberades a manlleuta o bé condemnades per contumàcia pel fet d’haver fugit de les valls.

 

 
Ref. arxivística:
ANA, Arxiu de les Set Claus, doc.206; ANA, Arxiu de les Set Claus, Ll.2, f.93r

Com funciona?

En cada fitxa hi trobareu informació sobre les dones acusades de bruixeria a les Valls d'Andorra i sobre els personatges i esdeveniments més importants, acompanyats de breus extractes i referències documentals. El text de les fitxes conté també un sistema d'enllaços. Clicant sobre el nom d'alguna acusada o esdeveniment important, s'accedeix directament a la la fitxa corresponent. També podeu navegar utilitzant el Núvol, o bé realitzar cerques concretes per paraula clau.