Any: 1514-1522


Descripció:

Micer Damià Simón (†1528) actuà com a jutge de les valls d’Andorra durant els primers anys del segle XVI, contribuint al processament d’un bon nombre de dones per crim de bruixeria, entre les quals Caterina Fontana del Vilar de Canillo, na Narbona de Vila, na Maria Martina d’El Tarter, na Marta Guisalda de Sirovall, les fadrines Maria i Miquela Areny de Mosquera, i na Salasarda, na Joana Soldevila, na Naudina i la seva filla, totes quatre de Canillo. Coneixem la seva actuació gràcies a les referències contingudes en alguns d’aquells judicis i també a través de la correspondència entre el Sant Ofici de Barcelona i el Consell de la Suprema. A tall d'exemple, en una carta enviada per Simón a la Suprema l'any 1517, el jutge es queixava de la intervenció de l'inquisidor de Barcelona en la cacera de bruixes andorrana. Simón afirmava que "en el obispado de Urgel hay muchas bruxas, las quales han fecho y cada día hazen muchas muertes" i que ell mateix s'havia encarregat de detenir-ne algunes i de castigar-les "conforme a justicia", afegint que "quedó toda la tierra muy contenta". Tanmateix, quan mantenia altres dones empresonades a l'espera de sentencia, l'inquisidor de Barcelona va intervenir i es va fer càrrec dels processos, traslladant seguidament les dones a Barcelona per finalment absoldre-les i retornar-les als seus llocs d'origen, de manera que, en paraules del jutge Simón, "quedaron sin punición, comoquiere que havían confesado haver cometido diez o doze muertes".

 
Ref. arxivística:
ANA, TC, 6014, f.30v; AHN, Inquisición, llibre 316, vol.II, fol.51r-52v.

Com funciona?

En cada fitxa hi trobareu informació sobre les dones acusades de bruixeria a les Valls d'Andorra i sobre els personatges i esdeveniments més importants, acompanyats de breus extractes i referències documentals. El text de les fitxes conté també un sistema d'enllaços. Clicant sobre el nom d'alguna acusada o esdeveniment important, s'accedeix directament a la la fitxa corresponent. També podeu navegar utilitzant el Núvol, o bé realitzar cerques concretes per paraula clau.