Any: 1621
Lloc d'origen:
La Massana


Descripció:

Francina Vila àlies Aremya, vídua de Ramon Vila de la Massana, fou jutjada i condemnada per bruixa durant les corts de 1621. Malgrat no haver-se conservat el seu procés, sabem que Francina fou assenyalada directament com a còmplice per Àngela Borrellona, jutjada i condemnada també per bruixa en aquella ocasió. En el memorial comptable relalitzat pel Consell de la terra, consta que Francina Vila hauria estat condemnada per bruixa i obligada a pagar les 25 lliures establertes en la concòrdia signada entre els veguers i el Consell. Tres anys més tard, els seus familiars encara realitzaven pagaments per mirar d’eixugar aquell deute.

 
Ref. arxivística:
ANA, TC, 6237, f.11r

Com funciona?

En cada fitxa hi trobareu informació sobre les dones acusades de bruixeria a les Valls d'Andorra i sobre els personatges i esdeveniments més importants, acompanyats de breus extractes i referències documentals. El text de les fitxes conté també un sistema d'enllaços. Clicant sobre el nom d'alguna acusada o esdeveniment important, s'accedeix directament a la la fitxa corresponent. També podeu navegar utilitzant el Núvol, o bé realitzar cerques concretes per paraula clau.