Any: 1472
Lloc d'origen:
Llorts, parròquia d'Ordino


Descripció:

Na Palesa de Llorts, muller de Germà de Vilar, fou probablement jutjada per bruixa pels volts de 1472. La seva mare havia estat ja jutjada i foragitada de les valls pels volts de 1450 sota la mateixa acusació. Na Palesa apareix assenyalada com a bruixa per diversos testimonis del judici de 1472 contra Joana Call de Segudet, durant el qual diversos veïns i veïnes de la zona afirmaren que «na Joana Call de Segudet y da Palesa de Lors, muller de Germà de Vilar, dien que tota la parròquia les té en aquexa opinió de bruxes», que «na Palesa de Lors públicament totom diu que sie bruxa», o que «na Palesa de Lors molts la tenen en mala opinió», ja que «la mare de dita Palesa tanbé fou foragitada per bruixa de les valls». A banda de la mala fama heretada de la seva mare, sembla que na Palesa duia a terme certes pràctiques màgico-medicinals, fet que contribuí a despertar la sospita entre el seu veïnat: «per quant se fa molt gran metgesa, que ha·n Plan d'Ancàs féu una cura ab sos engüents y coniurs. Y que les gents no·n presumeixen res de bé. E que tanbé guarí a la muller de Garreta de Surnàs, y açò vehé Rossell de Surnàs. Y que tostemps li veyen traure los engüents de algun topí. Y que negú no·n té neguna bona opinió de dita dona ni de sos engüents». No es conserven les actes del seu judici.

 
Ref. arxivística:
ANA, Tribunal de Corts, doc.2018, f.2v-9r.

Com funciona?

En cada fitxa hi trobareu informació sobre les dones acusades de bruixeria a les Valls d'Andorra i sobre els personatges i esdeveniments més importants, acompanyats de breus extractes i referències documentals. El text de les fitxes conté també un sistema d'enllaços. Clicant sobre el nom d'alguna acusada o esdeveniment important, s'accedeix directament a la la fitxa corresponent. També podeu navegar utilitzant el Núvol, o bé realitzar cerques concretes per paraula clau.