Descripció:

En una sèrie de judicis celebrats a les valls d'Andorra a principis del segle XVII, algunes de les acusades van confessar haver assistit a l'aplec diabòlic celebrat en un planell a les muntanyes de la Basseta, prop de Sant Joan de l'Erm. Aquell fou el cas d'Àngela Borrellona de la Massana, que l'any 1621 responia al tribunal de corts en aquests termes:

«Interrogada quantes vegades és anada ella deposant a les montanyes als aplechs nocturnos, y en quines montanyes anaven y què feyen y veyen allí, y quantes eren, y qui eren los demés.
Et dixit: "senyor, és veritat que dita Fonta me digué que jo deposant, ab ella la dita Fonta y altres, avíem de anar a la montanya de la Basseta (...) y allí trobàrem un dimoni, y dita Fonta me presentà al dimoni vestit com un home, y li digué 'assí vos porto una domatzela', y lo·y agraí; y encontinent me besà..."».

 

 

 
Ref. arxivística:
ANA, TC, docs. 6237, 6239, 6240 i 6241

Com funciona?

En cada fitxa hi trobareu informació sobre les dones acusades de bruixeria a les Valls d'Andorra i sobre els personatges i esdeveniments més importants, acompanyats de breus extractes i referències documentals. El text de les fitxes conté també un sistema d'enllaços. Clicant sobre el nom d'alguna acusada o esdeveniment important, s'accedeix directament a la la fitxa corresponent. També podeu navegar utilitzant el Núvol, o bé realitzar cerques concretes per paraula clau.